Unul dintre drepturile fundamentale ale cetatenilor Romaniei garantat prin intermediul Constitutiei este accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public.

Informatia de interes public reprezinta orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si al Hotararii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public public.

Potrivit legii, exista informatii de interes public la care accesul este exceptat, si anume:
* informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
* informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
* informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
* informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
* informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
* informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Legea imparte informatiile publice gestionate de o autoritate sau institutie publica in doua categorii, din punct de vedere al modului de acces:
* informatii oferite din oficiu;
* informatii oferite la cerere.

Informatiile oferite din oficiu sunt acele informatii pe care autoritatea sau institutia publica trebuie sa le faca publice (prin afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie si prin punerea la dispozitia cetatenilor, spre consultare, la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop) fara ca cetateanul sa fie nevoit sa formuleze o cerere in acest sens.